1
2
3
4
5
Tin t?c m?i
D? án tiêu bi?u

Phòng thí nghi?m m?i này cho ?ng d?ng H?c thu?t ?? ???c thi?t k? theo phong cách c?a ng??i sáng l?p. Ng??i thi?t k? ?? yêu c?u H? th?ng l?c n??c ph?i t??ng thích v?i k? ho?ch c?a h? và các h? th?ng ?? bàn là l?a ch?n t?i ?u. Cung c?p các lo?i n??c Lo?i 1, 2 và 3 cho c? phòng thí nghi?m, các thi?t b? c?a chúng t?i cung c?p phù h?p v?i t?t c? yêu c?u s? d?ng. Trong thi?t k? này, n??c DI (kh? ion) ???c ch?a trong bình 30 lít và có th? s? d?ng nhanh chóng t? vòi c?a bình ch?a và n??c siêu s?ch (18.2 MW) có th? thu t? cay ??nh l??ng c?m tay v?i t?c ?? ??n 2 lít/phút khi c?n. H? th?ng l?c n??c siêu s?ch này có th? l?p v?a v?n bên d??i bàn thí nghi?m, qua ?ó cung c?p kh?ng gian tr?ng phía trên bàn cho ng??i v?n hành.

CHúNG T?I Là AI

Avidity Science là nhà s?n xu?t hàng ??u th? gi?i các H? th?ng l?c n??c siêu s?ch và thi?t b? phòng thí nghi?m trong các l?nh v?c nghiên c?u khoa h?c và ch?m sóc s?c kh?e. K? t? khi thành l?p vào n?m 1969, chúng t?i ?? xay d?ng v? trí d?n ??u trong th? tr??ng nghiên c?u trong phòng thí nghi?m th?ng qua vi?c k?t h?p ??c ?áo gi?a l?c và cung c?p n??c, ki?m soát m?i tr??ng và các d?ch v? k? thu?t.

CáC S?N PH?M TIêU BI?U  >>
日本黄色视频讨厌马赛克_黄色电影免费片日本大片_超碰caoporen国产公开_依依成人精品视频在线观看